Kanta Yoshino

Guide at Captain Bruce's Tengoku no Umi