Dr. Heita Kawakatsu

Governor at Shizuoka Prefecture