Tazuko Shibusawa

Board
Shibusawa Eiichi Memorial Foundation